Τριβεία-Μύλοι Ζάχαρης

Τριβεία-Μύλοι Ηλεκτρικoί για παραγωγή Ζάχαρης Άχνης.